International scientific conference
Modern breeding and agro technology of field crops –
innovative solutions and perspectives
5th-6th June 2019
HOME
Organizing Committee
Participation
Registration
Contact
Received applications

IMPORTANT DEADLINES !!!

23.05.2019
Submission of participation forms
Expired
30.04.2019
Early payment of participation fee
Expired
30.05.2019
Late payment of participation fee
Expired
10.07.2019
Submission of final reports
Expired
Untitled Document

Breeding and genetics of cultural plants

Hristo Stoyanov
Eastern Agricultural Complex - an example of ancient breeding

Hristo Stoyanov
Cereals breeding - science or art?

Христо Стоянов
Формиране на класа при различни сортове тритикале

Христо Стоянов, Стефан Димитров
Начални изследвания върху пригодността за използване на дрон в селекционната работа при тритикале

Галин Георгиев
НОВ БЪЛГАРСКИ ХИБРИД СЛЪНЧОГЛЕД - "ГТС ТЕДИ"

Тодор Александров, Татяна Петрова, Емил Пенчев
Интензивни селекционни линии твърда пшеница (Triticum durum Desf.) с повишена студоустойчивост, ниско и устойчиво на полягане стъбло и добра продуктивност, създадени в ДЗИ - Генерал Тошево.

Gergana Desheva, Evgenia Valchinova, Albena Pencheva, Svilena Tosheva
The effect of NaCl salinity on germination and seedling growth of rye seeds (Secale cereale L.)

Gergana Desheva, Evgenia Valchinova, Albena Pencheva, Svilena Tosheva
Influence of different salt concentration on germination, seedling growth and water uptake of oat seeds (Avena sativa L.)

Йорданка Бакларова, Галина Михова
Стопанска характеристика на нов сорт зимен фуражен ечемик Фанагория

Николай Ценов, Тодор Губатов, Иван Янчев, Пламен Чамурлийски
Корелационен и path-анализ на добива и свързаните с добива зърно признаци при зимната обикновена пшеница (Triticum aestivum L.)

Пенчев Е. , С.Донева
Сравнително изпитване на различни методи за отмиване на глутена в зърно и брашно на обикновена пшеница

Стефан Вълчинков Пенка Вълчинкова
Динамика на продуктивноста на царевични хибриди от различни групи по вегетация за период от 18 години

Пенка Вълчинкова, Стефан Вълчинков
Влияние на осмотичния стрес върху хетерозисните прояви на хибриди царевица от различни групи на зрелост

Рангел Драгов1, Дечко Дечев, Виолета Божанова, Красимира Танева и Спасимира Недялкова
ХЕЛИКС - нов сорт твърда пшеница (Triticum durum Desf.)

Желязко Вълчинков, Анелия Кътова
Оценка по продуктивност на семена при образци пасищен райграс (Lolium perenne L.)

Желязко Вълчинков, Анелия Кътова
Оценка по продуктивност на фураж при образци пасищен райграс (Lolium perenne L.)

Желязко Вълчинков, Анелия Кътова
Оценка по продуктивност на семена при образци пасищен райграс (Lolium perenne L.)

Мариета Нешева, Валентина Божкова
Унаследяване формата на короната на дърветата при кайсиеви хибриди

Пламен Серафимов, Ирена Голубинова, Валентина Енчева
Алелопатичния ефект на Orobanche cumana Wallr. върху поникването и първоначалното развитие на генотипове Helianthus annuus L.

Пламен Серафимов Ирена Голубинова
Влияние на Цикоцел 750 СЛ върху кълняемостта на семената от образци Sorghum bicolor L. и Sorghum vulgare var. technicum Körn

Ирена Голубинова, Пламен Серафимов
Проучване върху съдържанието на танини при сорго за зърно (Sorghum bicolor L.)

Соня Донева, Христо Стоянов
Полиморфизъм на запасните ендоспермови белтъци в тритикале

Даниела Вълкова
Създаване на линии и хибриди слънчоглед, устойчиви на хербициди

Веселина Добрева
Посевните свойства на семената-основа за увеличаване на добива от зърно при ечемика

B Kobiljski, G Mladenovic, Z Jestrovic
Breeding two season (2S) cereals for a changing climate

Милка Димитрова - Донева, Дарина Димова
Вариране на някои признаци, свързани с добива при сортове зимен ечемик

Tatyana Todorova, Ivan Kiryakov, Emil Penchev
Improvement of Grain Legume Production Using Induced Mutations

Tatyana Todorova, Ivan Kiryakov, Emil Penchev
Major Traits Improved by Mutation Breeding in Legumes

ас. д-р. Георги Георгиев,доц. д-р. Галин Георгиев, доц. д-р. Нина Ненова, ас. Пенка Пеевска, гл. ас. д-р. Даниела Вълкова
Проучване промяната на климатичните условия върху изменението на важни количествени показатели при родителски линии и хибридни комбинации слънчоглед

слушател
слушател

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Прояви на хетерозис и наследяване на листно площните фотосинтетични показатели при високо продуктивен средно късен хибрид царевица Кнежа 561

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Проучване влиянието на братимостта на растенията при хибриди захарна /сладка/ царевица върху височината и броя на кочаните от растение

Соня Донева, Румяна Александрова
Приложение на глиадиновия алелен състав като маркер за сухоустойчивост в селекцията на хлебна пшеница

Наталия Петровска, Валентина Вълкова
Комбинативна способност за добив зърно на средно ранни самоопрашени линии царевица

Валентина Вълкова, Наталия Петровска
Семепроизводна характеристика на линиите КС 10 9 и ХМ 9923

Wallace
TNQiFhMxrMANLRRQ

Seth
cDIXHztueeSaRL

Jarrod
wAjQGzWmuoRFeDz

Quentin
baHtEesIGMvIWhusU

Gerardo
GCBEWubfiquJtYZLlE

Vernon
aTWVjfxjLNyEbBw

Vance
HPfOvFNbptQHp

Carol
EePKLTzSOqDU

Donnell
GxYZEtRtmS

Dewitt
apvShzzauWzhgAHAxtI

Merle
VzZWrGlDfCkPMc

Gustavo
kgtySVYbwrgJ

Gregorio
FoLdCkWVqNvYaQWQy

Santiago
zuGmagUJCm

Rigoberto
iLufxtVAkBBGrepMOh

Thomas
pONrwfvNDXmevoEKKD

Roger
bHskjxraIcMiYvg

Makayla
QHAWgipybnSODpbDFk

Alexander
zkATGjIrAIu

Spencer
VfzncFrcYK

Goodsam
HyMfMhsMovUbgw

Hannah
PCjmtYMgakOafBebG

Alexandra
gDTdsrRFnR

Gabrielle
oQDuxJWaWcTdpn

Jayden
vhQsqNpNIFybt

Jerrell
NPflYiymWrCUu

Keven
yuqeJbhTgqyL


Plant protection and agro ecology of cultural plants

Parker
uTnBBDJMfh

Danielle
TFJILfMfBgDqAJvUG

Lindsey
taiTNjiWlwwEzQWzll

Ava
FSlzbigvHaus

Mitch
wZPDxYsPASNdUewzm

Jonas
CRpRUfVluIYiuKWXVOC

Micah
YurIPVzZQQKfGOfpB

Jane
ZnRhHXywQFr

Warner
JHoPpbHrBo

Johnathan
zXfkdGCiTSRfQHwizVD

Jennifer
fyoICdUTwYW

Melissa
OGMahRJoiLDlPCUH

Cortez
iaDQElhqbTPBYJFu

Donald
JkgDVUdewnmTUO

Buster
ZMXkQBQJRhjKajnRn

Hiram
jTGQVdJXldoWurjq

Emmanuel
fAPIUbwxRkfIaiFF

Earle
RQJnQmmFwTj

Daryl
TyJfieWMFuzCimBqeWJ

Ashley
NzRbXNpeeNTPypi

Errol
kiNrrHEDKRXF

Marty
JfFsjdeTOp

Robbie
JrrhOklCYa

Arlen
pIGdOixkzDASvikIQ

Orval
poWkKDnwiOLh

S. Nedyalkova, R. Rodeva
Reaction of durum wheat cultivars to Zymoseptoria tritici at seedling stage

Пламен Серафимов, Росица Тодорова, Ирена Голубинова
Селективност на хербицида Клеранда при соя [Glycine max (L.) Merr.]

Дияна Александрова, Петър Чавдаров
Химична защита срещу Еrwinia amylovora (Burill) в in vitro условия

Аньо Митков, Мариян Янев, Нешо Нешев, Тоньо Тонев
ХЕРБИЦИДЕН КОНТРОЛ НА САМОСЕВКИ ОТ CLEARFIELD® РАПИЦА И КОРИАНДЪР ПРИ ЗИМНА ПШЕНИЦА

Аньо Митков, Мариян Янев, Нешо Нешев, Тоньо Тонев
ХЕРБИЦИДЕН КОНТРОЛ НА САМОСЕВКИ ОТ CLEARFIELD® РАПИЦА И КОРИАНДЪР ПРИ ЗИМНА ПШЕНИЦА

Аньо Митков, Мариян Янев, Нешо Нешев, Тоньо Тонев
ХЕРБИЦИДЕН КОНТРОЛ НА САМОСЕВКИ ОТ CLEARFIELD® РАПИЦА И КОРИАНДЪР ПРИ ЗИМНА ПШЕНИЦА

Вихра Стойнова, Дияна Некова
Оценка пригодността на обработваемите земи за ефективно стопанско ползване в област Добрич и определяне на необходимите почвозащитни мерки.

Вихра Стефанова


Тома Шишков, Емил Иванов Димитров
Екологични функции и характеристики на черноземи от региона на Добрич

Зорница Петрова, Даниела Вълкова, Нина Ненова
Ефект на внасянето на хербицидни комбинации върху добива на слънчоглед хибрид Калия

Иван Киряков, Керанка Жечева
Мицелна съвместимост и агресивност на български изолати от Sclerotinia sclerotiorum

Теодора Баракова, Стоян Георгиев
Effect of Some Herbicides and Their Mixtures with Growth Regulator and Foliar Fertilizer on the Primary Root Length of Cotton Seeds (Gossypium Hirsutum L.)

Галина Михова
Абиотични рискови фактори при производството на зимни зърнено-житни култури в Южна Добруджа

Й. Станоева
Динамика на разпространение на брашнестата мана по пшеницата в района на Добруджански земеделски институт за периода за периода 2016-2017


Agro technology of cultural plants and agro economics

Христина Георгиева
Влияние на биомасата в четириполно сеитбообръщение върху развитието на обикновена зимна пшеница сорт Садово 1

Ана Самодова
Добив зърно и елементи на добива при обикновена зимна пшеница отглеждана при условията на Пазарджишки район

Х. Кирчев, В. Байчев, Р. Георгиева, Х. Стоянов, А. Мухова, С. Добрева
Кратък преглед на тритикале (х Triticosecale Wittmack) в света и у нас (обзор).

Иван Янчев, Цветанка Райчева
Проучване върху продуктивността при сортове лавандула в зависимост от някой морфологични и анатомични особе3ности

Люба Глогова, Монко Нанков
Статистически анализ на височината на растенията на хибриди Кн-517 и Кн-613, в зависимост от минералното торене и гъстота на посева

Минка Колева
Влияние на нови биологично-активни вещества при памук

Генчо Милев, Руска Димитрова
EFFECT OF THE SOWING NORM AND NITROGEN FERTILIZATION ON THE YIELD FROM DRY BEAN (Phaseolus vulgaris L.) CULTIVAR BLYAN

Георги Георгиев, Галина Найденова, Росица Тодорова
Влияние на срока на сеитба и междуредовото разстояние върху структурните елементи на добива при два сорта соя

Монко Нанков, Люба Глогова
Статистическа оценка на добива на хибриди Кн-517 и Кн-613, в зависимост от минералното торене и гъстота на посева

Атанас Атанасов, Маргарита Нанкова, Илия Илиев
Генотипна вариабилност на продуктивността и ефективност на използване на азота от пшеницата в зависимост от основни агротехнически практики

Атанас Атанасов, Маргарита Нанкова
Принос на предшественика и условията на хранителния режим за продуктивността и физичните характеристики на фуражни образци ечемик

Ваня Делибалтова
Сравнително проучване на сортове обикновена пшеница за условията на Югоизточна България

Милена Радевска, Минка Колева
ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ ЛИСТНИ ТОРОВЕ И РАСТЕЖНИЯ РЕГУЛАТОР АМАЛГЕРОЛ ВЪРХУ ДОБИВА НА ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА