Вашата гаранция за сигурност в земеделието!
НАЧАЛО
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ
СЕКЦИИ
Селекция на зърнено-житни
Селекция на бобови
Селекция на технически
Агротехника
ПРОДУКТИ
Местонахождение
Field Crops Studies
Профил на купувача
Профил на купувача
след 15.04.2016 г.
Контакт
СЛУЖЕБНА ПОЩА
СЕКЦИЯ АГРОТЕХНИКА

ЗА НАС

НАУЧЕН КОЛЕКТИВ

ГАЛЕРИЯ

През всички етапи от историческото развитие на Добруджански земеделски институт още от 1942 г. когато е бил земеделска опитна станция колективът на секцията по Агротехника разработва отделни елементи от технологията на отглеждане на основните полски култури в страната. Същите са основата на цялостни технологии, които включвайки иновационни решения, подпомагат земеделското производство за получаване на устойчиви агрономически и икономически резултати. Научноизследователската работа в секцията се води в няколко основни направления:

• Обогатяват се познанията за ролята на сеитбообращението като се изясняват редица въпроси по редуване на културите, чрез отглеждане на различни агрофонове във връзка с новите тенденции в зърненото производство и изискванията за поддържане и подобряване на почвеното плодородие. Освен различните типове класически сеитбообороти се изследват възможностите за уплътняване на сеитбооборота с предкултури и следжътвени култури при неполивни условия. Изследват се проблемите при кратковременно и продължително монокултурно отглеждане на някои зимни житни, като се търсят средства за преодоляване на отрицателните явления, произтичащи от несамопоносимостта им. В начален етап са проучванията върху проблемите на биологичното производство. Изследванията се извършват при житни и бобови култури.

Система на обработка на почвата, включваща основна, предсеитбена и вегетационни обработки е обект на системни и продължителни изследвания, повече от 40 години. През отделните етапи се задълбочават изследванията по обработка на почвата в хоризонтално и вертикално направление. Обхванати са проблемите по обработка на почвата при отделните култури и като системи в сеитбообращението. Извършват се изследвания за установяване влиянието на времето и типа на обработка, както и дълбочината на извършването й. Проследява се не само прякото влияние на системата на обработка върху продуктивността на културите, но и върху промените във физичните и агрохимичните характеристики на почвата, както и някои странични явления върху фитоценозата. Конкретна тематика е насочена и към минимализиране на почвообработващите операции, безобръщателните и нулеви обработки. Проследява се влиянието на различните видове почвообработки в сеитбообращението върху показателите, характеризиращи водния режим на почвата, обемната плътност, общата порьозност, агрегатен състав и водоустойчивост на структурните агрегати;

• Изследователската работа по агрохимия и торене се развива в широк обем в следните основни направления: норми и съотношения на минерално торене на пшеница, царевица, слънчоглед и бобови култури; разработване системи на торене в сеитбооборота; изпитване на нови форми (химични, органични и органо-минерални), начини и срокове на внасяне на хранителни вещества; влияние на системното торене върху динамиката на усвояването на хранителни елементи през вегетацията; влияние на отделни агротехнически практики върху разхода на хранителни вещества за формиране на 1-ца продукция, заедно с нестопанската й част; въздействие на продължително системно торене, начини на обработка на почвата и на оползотворяване на следжътвените остатъци върху промените в подвижните форми на основните макроелементи, формите на почвената киселинност, общите форми и запаси на азот, фосфор и органичен въглерод и промените в груповия и фракционен състав на последния. Ново направление в научно-изследователската работа е изпитването на микробиологични продукти, ускоряващи разлагането на внесените в почвата следжътвени остатъци.

• Разширяват се изследванията по сортовата агротехника на житни, маслодайни и бобови култури. Проследява се при какво съчетание на някои основни агротехнически практики (срок, гъстота на сеитба, начини на хранене и др.), ново създадените сортове и хибриди проявяват максимално своя биологичен потенциал. При тези изследвания се проследява и генотипната специфика в усвояването на основните макроелементи при полски и вегетационни опити. При вегетационни и лабораторни условия се проучва влиянието на различни стресови фактори (засушаване, кисела реакция и др.) върху продуктивността на широк набор сортове и особеностите в постъпването и преразпределението на хранителните вещества. Характеризирани са над 50 генотипа пшеница по отношение способността им да усвояват фосфор от трудно достъпни фосфатни източници.

• Изследванията във връзка с извеждане борбата с плевелите при полските култури са свързани с установяване изискванията на внедрените в практиката хербициди, оптимизиране на дози, срокове и начини на внасянето им. Проучват се механични и биологични средства за унищожаване или намаляване отрицателното действие на плевелите върху отглежданата култура, икономическия праг на вредността им, конкуренцията им с културните растения по отношение износа на хранителни вещества и др. Научните изследвания са насочени и по посока на групи хербициди, проявяващи високо избирателно действие към сорта или хибрида, или това е т.н. селективност. Внедряването в практиката на нови сортове и хибриди налага детайлното проучване преди навлизането им на големи площи в производството. В резултат на продължителна съвместна работа със селекционер по слънчогледа (ст.н.с. д-р Михаил Христов) са излъчени материали, устойчиви на нетрадиционни хербициди (имидазолин и сулфонилуреа). По пътя на естествен отбор е получен устойчив на посочените хербициди материал. Понастоящем кандат-хибридът Морис се изпитва в ДСК.

Ентомологичните изследвания са насочени към проучване биоекологията на икономически важни за района неприятели по пшеницата, маслодайните и бобовите култури. Проучват се възможностите за прилагане на различни методи за борба с тях. Изследванията са насочени и към установяване степента на нападение в зависимост от сортовия състав при отделните култури.

• Научно-изследователската работа по механизация е тясно свързана с проучване на технологични линии от машини за производство на полски култури, включващи почвообработка, сеитба, мероприятия за растителна защита, прибиране и начини на оползотворяване на растителните остатъци. Изследователската програма включва и оптимизирането на системи от машини в технологиите за интегрирано и биологично производство.

Икономическите изследвания са насочени по посока на характеристика производството на основните полски култури при пазарни условия, оценка на икономически ефективните агротехнически практики, проучване тенденциите за развитие на селско стопанското производството в световен мащаб, основа за разработването на стратегии, концепции и прогнози. Проучванията включват също и икономическа обосновка на технологиите за семепроизводство и производство на стокова продукция от полски култури при конвенционална, интегрирана и биологична система на земеделие.

Освен разработките в чисто научен план изследователската програма на секция Агротехника включва и редица научно-приложни аспекти, предлагащи различни ефективни решения на земеделските производители. При възникване на технологични проблеми научни работници от секцията са търсени за мнения, оценки и препоръки в регионален и национален мащаб. Колективът на секцията има принос за повишаване информираността на работещите в земеделието за новости в технологиите на отглеждане на полските култури, чрез участието им в семинари и лекции.

“FIELD CROPS STUDIES”
(“Изследвания върху полските култури”)

БАЗОВИ СЕМЕНА
на АТРАКТИВНИ ЦЕНИ
за пролетна сеитбена
кампания, 2019 г.

ЮБИЛЕЕН ПРАЗНИК
„70 ГОДИНИ С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО“
В ДОБРУДЖАНСКИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
10 юни 2021 г.