Вашата гаранция за сигурност в земеделието!
НАЧАЛО
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ
СЕКЦИИ
ПРОДУКТИ
Местонахождение
Field Crops Studies
Профил на купувача
Профил на купувача
след 15.04.2016 г.
Контакт
СЛУЖЕБНА ПОЩА

Страница 1 2

ИСТОРИЯ на Добруджански земеделски институт

“Науката е необходима на народа. Страна, която не я развива,
неизбежно се превръща в колония.”
                                          
Фредерик Жолио-Кюри

През 1962 г. Добруджанският институт прераства в национален институт, специализиран в селекцията и технологията на пшеница и слънчоглед. През 1963 г. приема името Институт по пшеницата и слънчогледа “Добруджа” с три основни секции: “Селекция на пшеница”, “Селекция на слънчоглед” и “Технологии на полските култури”. От 1951 до 1962 г. се създават и внедряват три сорта пшеница, от които сорт 100-10 достига през 1964 г. площ от 1 млн. дка. През 1963 г. се приема първата национална програма по селекция на пшеницата: “Създаване на високодобивни и висококачествени сортове зимна мека пшеница, устойчиви на полягане, студ и ръжди, подходящи за механизирано прибиране и отглеждане при висока култура на земеделието”. Започва активно събиране и задълбочено изучаване на разнообразен по стопански качества изходен селекционен материал. Изграждат се лаборатории по фитопатология, ентомология, физиология и цитогенетика. Започва изследователска работа по новите селекционни методи: експериментален мутагенезис и отдалечена хибридизация. През 1976-1977 г., в международно изпитване на сортове пшеница в Небраска – САЩ, сорт Юбилей се класира на първо място в целия свят, което издига международния авторитет на българската селекция на пшеница.

Лабораторен комплекс, гр. Добрич
  През 1976 г. се открива Лабораторният комплекс в гр. Добрич и до 1981 г. се оборудва с модерни вегетационни съоръжения. През този период се създават голям брой сортове пшеница, които по показатели се изравняват с най-добрите сортове в световната селекция. Получен е и първият междулинеен хибрид слънчоглед. През 1978 г. се създава секцията “Селекция на бобови култури”.
През периода 1980-1988 г. са признати и районирани 14 сорта пшеница.
   

След 1990 г. се създадават и признават 31 нови сорта. От 2003 до 2006 г. са утвърдени 11, а след 2006 г. – 14 сорта обикновена пшеница.
     

В резултат от селекцията на твърда пшеница са признати сортовете Сатурн 1, Нептун 2 и Северина. В селекционната работа с тритикале, започнала през 1963 г., най-голям дял заемат хексаплоидните тритикале. През 1967 г. е създадено първото българско 42-хромозомно тритикале, с което България става седмата страна в света, създала тази култура. Създадени са пет сорта, от които четири - за зърно и един - за зелена маса. Системна селекционна работа с ечемик започва през 1951 г. Създадени са сортовете Добруджа 1 и Добруджа 2. След 1990 г. се извършва селекция на пивоварен и фуражен ечемик. Сорт "Каскадьор 3", признат през 2002 година, е добре познат сред производителите на бира.

Твърда пшеница
 
Тритикале
 
Ечемик

Селекцията на слънчоглед започва през 1945 г. със създаването на първия сорт № 75, устойчив към новата за онова време раса на синя китка, признат и райониран през 1952 г..

Старт
  През 1963 г. в България започва селекцията на хибриди слънчоглед. Първият хибрид на Института носи символичното име Старт, признат през 1979 г. Три години по-късно бащината линия на Старт е заменена и е получен хибрид Супер Старт.  
Супер Старт
Нова страница в историята на селекцията на слънчогледа се открива през декември 1988 г., когато наш, български хибрид слънчоглед, е регистриран в Националния каталог на Франция под името АЛБЕНА, а през 1989 година е регистриран и у нас. Хибридът се отглежда във Франция с голям успех от 1990 г., като до 1999 г. е основен хибрид за тази страна. Най-големи площи е заемал през периода 1994-1996 г., като през 1995 г. заема 42 % от посевната площ на слънчогледа във Франция. АЛБЕНА безусловно представлява върхово постижение в развитието на аграрната наука в Добруджа.

Семепроизводен посев на хибрид АЛБЕНА в района на гр. Търговище

    След 1990 год. се създават и регистрират тринадесет хибрида слънчоглед, които са високодобивни, високомаслени, устойчиви на новата раса мана и новата раса синя китка. Хибридите Диамант и Перла са резултат от селекция на изменен състав на маслото. Повишеното съдържание на олеинова киселина (над 80 %) в маслото на тези хибриди го доближава по тип до маслиновото масло.

В резултат на популационна селекция са регистрирани едросеменните сортове Стадион и Фаворит, сорт Виола от “олеиновия” тип, високопротеиновият сорт Обител и напълно устойчивият към новата раса на паразита синя китка сорт Вега.

Фаворит
 
Виола
 
Вега
     
 
Обител
 

Първият сортов опит с фасул в института е изведен през 1941-1942 г. В резултат на селекционно-подобрителната работа с тази култура са създадени и регистрирани 17 сорта, пригодни както за двуфазно, така и за директно прибиране. Признатият през 1984 г. сорт “Добруджански 7” и до днес е предпочитан за отглеждане от земеделските производители.
 

Сред най-новите сортове, създадени след 2000 г., са белосеменните Добруджански ран, Тракия, Мизия, Беслет, Еликсир и многоцветният Родопея.
  През 1980 година е подновена селекционно-подобрителната работа с културите грах и фий и започва работа с леща, нахут, грах, фий, секирче и бурчак.

Изследванията в областта на агротехниката са насочени към разработване на диференцирани звена и елементи от технологията за отглеждане на полски култури в зависимост от специфичните изисквания и биологичната продуктивност на създадените сортове и хибриди. Изясняват се въпросите за редуването на културите, обработката на почвата, торенето, борбата с плевелите и неприятелите.
   

Изследванията по механизация, започнали през 1952 г., са тясно свързани с технологичната и експлоатационна оценка на отделни машини, с разработката и изпитването на комплексни линии от машини и агрегати, необходими за внедряване на новите технологии на отглеждане, с прибирането и следжътвената обработка на площите.
  Най-младата структурна единица в института е лабораторията по биотехнология, основана през 1987 г. Главните направления в дейността й са създаване на изходен селекционен материал и интензификация на селекционния процес.  

От началото на 2001 г., след провеждане на структурна реформа в земеделието на Република България, ИПС “Добруджа” приема името Добруджански земеделски институт.
 

Днес Добруджански земеделски институт заслужено заема лидерско място сред институтите в системата на Селскостопанска академия към Министерството на земеделието и храните. Постигнатите от него резултати в теорията и практиката се публикуват в престижни български и европейски научни издания. Учени и специалисти от института участват в редица международни форуми. Институтът се посещава от множество специалисти от институти и университети от цял свят. Благодарение на широкообхватната си дейност Добруджански земеделски институт вече седем десетилетия се ползва с висок национален и международен престиж, а създадените в него многобройни научни продукти са ценени и търсени в цял свят.

Страница 1 2

“FIELD CROPS STUDIES”
(“Изследвания върху полските култури”)

БАЗОВИ СЕМЕНА
на АТРАКТИВНИ ЦЕНИ
за пролетна сеитбена
кампания, 2019 г.

ЮБИЛЕЕН ПРАЗНИК
„70 ГОДИНИ С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО“
В ДОБРУДЖАНСКИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
10 юни 2021 г.