Вашата гаранция за сигурност в земеделието!
НАЧАЛО
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ
СЕКЦИИ
ПРОДУКТИ
Местонахождение
Field Crops Studies
Профил на купувача
Профил на купувача
след 15.04.2016 г.
Контакт
СЛУЖЕБНА ПОЩА

Страница 1 2

ИСТОРИЯ на Добруджански земеделски институт

“Науката е необходима на народа. Страна, която не я развива,
неизбежно се превръща в колония.”
                                          
Фредерик Жолио-Кюри

Аграрната наука в Добруджа има дълга и многолика история. Историческите предпоставки за нейното възникване се крият близо един век назад във времето, когато по силата на Букурещския мирен договор от 1913 и Ньойския мирен договор от 1919 година Южна Добруджа несправедливо влиза в границите на Румъния. Тя е върната на България едва на 7 септември 1940 година с подписването на Крайовския мирен договор. С акт от 8 октомври 1940 г., въз основа на заповед на Министерството на земеделието и държавните имоти, останалите от румънците полски имоти се предават на агронома Трифон Чутуков, който, заедно с първите основоположници на бъдещата земеделска опитна станция, се настанява в тъй нареченото “долно стопанство”, останало от румънското опитно поле, разположено в района на днешното летище в гр. Добрич. “Долното стопанство” разполага само с няколко стари постройки: железарска работилница, свинарник, кокошарник, малка и скромна сграда за живеене. Наблизо има кладенец за ръчно вадене на вода. Селището е без електрификация. По-късно в стопанството е построен обор за 20 глави едър добитък и двуетажна жилищна сграда с 4 апартамента.


Административна сграда на Районен земеделски изследователски институт, гр. Добрич
  През 1941 г. Опитното поле е вписано в държавния бюджет на България под името Земеделска опитна станция със семепроизводство. След 1944 г. тя е преименувана в Държавен земеделски изпитателен институт в гр. Добрич, който от 1947 г. до преместването му в Генерал Тошево, е известен под името Районен земеделски изследователски институт, гр. Толбухин. През периода 1941-1943 г. тук работи само един научен работник.
От 1945 до 1947 г. се сформират два отдела - “Отдел за подобряване на земеделските растения” и отдел “Агротехника”, а през 1948 г. се разкрива трети отдел – “Растителна защита”. Опитно-изследователската работа е насочена в две направления: “Селекционно-подобрителна работа с растенията” и “Агротехника”. Започва извеждане на сравнителни сортови опити за установяване на най-подходящите за района наши и чужди сортове и местни популации и селекционно-подобрителна работа с пшеница, слънчоглед, ечемик и царевица. Залагат се агротехнически опити с цел установяване на най-подходяща агротехника за района на Добруджа. Започва семепроизводство на пшеница, сорт № 14.
Съгласно нареждане на Министерство на земеделието и държавните имоти от 7 март 1944 г., се оборудва семеконтролна лаборатория за извършване на анализи на проби от сортови семена за тяхната годност като посевен материал.  

С постановление на Министерския съвет № 236 от 8 март 1951 г.: “За развитие на селското стопанство, водоснабдяването и електрификацията на Добруджа”, се създава Добруджанският селскостопански научно-изследователски институт.
   
Добруджански селскостопански научно-изследователски институт

Сформират се секции по Земеделие, Растениевъдство, Агролесомелиорации, Животновъдство, Механизация на селското стопанство. Водят се проучвания по земеделие, мелиорации, животновъдство, овощарство.
 
 
 

Институтът израства като комплексно научно звено и за кратък период разгръща широка научно-изследователска дейност. Решават се важни за района задачи по редуването на културите, обработката на почвата, борбата с неприятели, болести и плевели, торенето, създаването, изпитването и внедряването на нови сортове земеделски култури, подобряването на породния състав в животновъдството. Научните изследвания по животновъдство (птицевъдство, свиневъдство, говедовъдство и овцевъдство) продължават до 1972 г. Създадена е Североизточната българска тънкорунна порода овце, която е основна за района на Добруджа и през последните години придобива особено значение.
   
   
   

Страница 1 2

“FIELD CROPS STUDIES”
(“Изследвания върху полските култури”)

БАЗОВИ СЕМЕНА
на АТРАКТИВНИ ЦЕНИ
за пролетна сеитбена
кампания, 2019 г.

ЮБИЛЕЕН ПРАЗНИК
„70 ГОДИНИ С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО“
В ДОБРУДЖАНСКИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
10 юни 2021 г.