Вашата гаранция за сигурност в земеделието!
НАЧАЛО
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ
ОБЯВИ
Докторантури
Доцентури
Професури
СЕКЦИИ
ПРОДУКТИ
Местонахождение
Field Crops Studies
Профил на купувача
Профил на купувача
след 15.04.2016 г.
Контакт
СЛУЖЕБНА ПОЩА

Untitled Document
Д О К Т О Р А Н Т У Р И
 
Тема:„Реакция на тритикале (x Triticosecale Wittm.) към абиотичен стрес“
 
Специалност:„Селекция и семепроизводство на културните растения“
 
Христо Павлинов Стоянов АВТОРЕФЕРАТ
 
Ж У Р И
 
Проф. д-р Валентин Байчев Георгиев
    ДЗИ, Генерал Тошево
СТАНОВИЩЕ
Проф. д-р Драгомир Господинов Вълчев
    ИЗ, Карнобат
РЕЦЕНЗИЯ
Проф. д-р Анелия Илиева Кътова
    ИФК, Плевен
СТАНОВИЩЕ
Проф. дн Димитър Дойнов Генчев
    ДЗИ, Генерал Тошево
РЕЦЕНЗИЯ
Доц. д-р Христофор Кирчев Кирчев
    АУ, Пловдив
СТАНОВИЩЕ
 
Дата на публикуване на рецензиите и становищата : с Протокол №

 
Тема:“Проучване на биологичната и стопанска характеристика на нови линии слънчоглед (Helianthus annuus L.) и техните хибридни комбинации“
 
Специалност:„Селекция и семепроизводство на културните растения“
 
Георги Петров Георгиев АВТОРЕФЕРАТ
 
Ж У Р И
 
Доц. д-р Нина Иванова Ненова
    ДЗИ, Ген. Тошево
СТАНОВИЩЕ
Проф. д-р Нуреттин Тахсин Тахсин
    АУ, Пловдив
СТАНОВИЩЕ
Доц. д-р Драгомир Пламенов Димитров
    ТУ, Варна
СТАНОВИЩЕ
Проф. д-р Цветан Тодоров Кикиндонов
    ЗИ, Шумен
РЕЦЕНЗИЯ
Проф. дн Димитър Дойнов Генчев
    ДЗИ, Генерал Тошево
РЕЦЕНЗИЯ
 
Дата на публикуване на рецензиите и становищата : с Протокол №

 
Тема:„Изследвания върху вегетационния период във връзка със селекцията на обикновена пшеница“
 
Специалност:„Селекция и семепроизводство на културните растения“
 
Проф. д-р Николай Ангелов Ценов АВТОРЕФЕРАТ
 
Ж У Р И
 
5. Проф. дн Дияна Лилова Светлева
    АУ - Пловдив
СТАНОВИЩЕ
6. Проф. д-р Дочка Ценова Димова
    АУ - Пловдив
СТАНОВИЩЕ
7. Проф. д-р Михаил Николов Христов
    ДЗИ-Ген.Тошево
СТАНОВИЩЕ
3. Проф. д-р Драгомир Господинов Вълчев
    ЗИ - Карнобат
РЕЦЕНЗИЯ
4. Проф. д-р Маргарита Иванова Нанкова
    ДЗИ-Ген.Тошево
СТАНОВИЩЕ
1. Проф. дн Димитър Дойнов Генчев
    ДЗИ-Ген.Тошево
РЕЦЕНЗИЯ
2. Проф. дн Неделчо Тодоров Мерсинков
    Пенсионер
РЕЦЕНЗИЯ
 
Дата на публикуване на рецензиите и становищата : с Протокол №

 
Тема:Характеристика на резервните белтъци при синтетични пшеници във връзка с използването им като изходен материал за селекцията
 
Специалност:ш.6.1. „Растениевъдство“
 
Соня Николова Донева АВТОРЕФЕРАТ
 
Ж У Р И
 
Проф. д-р Нася Борисова Томлекова
    ИЗК - Пловдив
СТАНОВИЩЕ
Доц. д-р Божин Максимов Божинов
    АУ - Пловдив
СТАНОВИЩЕ
Проф. дн Пенко Петров Спецов
    Пенсионер
СТАНОВИЩЕ
Доц. дн Иван Димитров Тодоров
    Пенсионер
РЕЦЕНЗИЯ
Проф. дн Димитър Дойнов Генчев
    ДЗИ-Ген.Тошево
РЕЦЕНЗИЯ
 
Дата на публикуване на рецензиите и становищата : с Протокол №

 
Тема:„Реакция на зимна обикновена пшеница (Triticum aestivum L.) към набор от хербициди“
 
Специалност:„Растителна защита (хербология)"
 
Зорница Любомирова Петрова АВТОРЕФЕРАТ
 
Ж У Р И
 

    
- -
Доц.д-р Георги Събев Георгиев
    ДЗИ - Ген. Тошево
СТАНОВИЩЕ
Проф.дн Тоньо Стоянов Тонев
    АУ, Пловдив
РЕЦЕНЗИЯ
Доц.д-р Пепа Стоянова Шиндрова
    ДЗИ - Ген. Тошево
СТАНОВИЩЕ
Доц.д-р Мирослав Георгиев Титянов
    ЛТУ - София
СТАНОВИЩЕ
Доц.д-р Дина Дадар Ооловна - Атанасова
    ЗИ - Карнобат
РЕЦЕНЗИЯ
 
Дата на публикуване на рецензиите и становищата : с Протокол №

 
Тема:Проучване на видове от род Helianthus L. като източници на важни селекционни признаци
 
Специалност:Селекция и семепроизводство на културните растения
 
ДАНИЕЛА ВЪЛКОВА ЯНЕВА АВТОРЕФЕРАТ
 
Ж У Р И
 
Проф.дсн Димитър Дойнов Генчев
    Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево
РЕЦЕНЗИЯ
Проф.д-р Михаил Николов Христов
    Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево
СТАНОВИЩЕ
Проф.дсн Росица Борисова Бъчварова
    АБИ - гр. София
РЕЦЕНЗИЯ
Доц.д-р Нуреттин Тахсин Тахсин
    Аграрен университет - гр. Пловдив
СТАНОВИЩЕ
Доц.д-р Велко Николов Велков
    пенсионер
СТАНОВИЩЕ
Доц.д-р Стефан Владимиров Вълчинков - резервен член
    Инситут по царевицата - гр. Кнежа
- -
Доц.д-р Нина Иванова Ненова - резервен член
    Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево
- -
 
Дата на публикуване на рецензиите и становищата : 14.10.2013 с Протокол № 10/14.10.2013

 
“FIELD CROPS STUDIES”
(“Изследвания върху полските култури”)

БАЗОВИ СЕМЕНА
на АТРАКТИВНИ ЦЕНИ
за пролетна сеитбена
кампания, 2019 г.

ДНИ
НА ТОДОР РАЧИНСКИ
В ДОБРУДЖАНСКИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

5-7 юни 2019 г.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
7 юни 2019 г., 10.00 ч.

Международна научна конференция
„Съвременната селекция
и агротехника
на полски култури –
иновативни решения
и перспективи“
5-6 юни 2019 г.,
парк-хотел
„Изида“ – гр. Добрич