Вашата гаранция за сигурност в земеделието!
НАЧАЛО
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ
ОБЯВИ
Докторантури
Доцентури
Професури
Нормативни документи
СЕКЦИИ
ПРОДУКТИ
Местонахождение
Field Crops Studies
Профил на купувача
Профил на купувача
след 15.04.2016 г.
Контакт
СЛУЖЕБНА ПОЩА
Untitled Document
Д О К Т О Р А Н Т У Р И
 
Тема:„Реакция на тритикале (x Triticosecale Wittm.) към абиотичен стрес“
 
Специалност:„Селекция и семепроизводство на културните растения“
 
Христо Павлинов Стоянов АВТОРЕФЕРАТ
 
Ж У Р И
 
Проф. д-р Валентин Байчев Георгиев
    ДЗИ, Генерал Тошево
СТАНОВИЩЕ
Проф. д-р Драгомир Господинов Вълчев
    ИЗ, Карнобат
РЕЦЕНЗИЯ
Проф. д-р Анелия Илиева Кътова
    ИФК, Плевен
СТАНОВИЩЕ
Проф. дн Димитър Дойнов Генчев
    ДЗИ, Генерал Тошево
РЕЦЕНЗИЯ
Доц. д-р Христофор Кирчев Кирчев
    АУ, Пловдив
СТАНОВИЩЕ
 
Дата на публикуване на рецензиите и становищата : с Протокол №

 
Тема:“Проучване на биологичната и стопанска характеристика на нови линии слънчоглед (Helianthus annuus L.) и техните хибридни комбинации“
 
Специалност:„Селекция и семепроизводство на културните растения“
 
Георги Петров Георгиев АВТОРЕФЕРАТ
 
Ж У Р И
 
Доц. д-р Нина Иванова Ненова
    ДЗИ, Ген. Тошево
СТАНОВИЩЕ
Проф. д-р Нуреттин Тахсин Тахсин
    АУ, Пловдив
СТАНОВИЩЕ
Доц. д-р Драгомир Пламенов Димитров
    ТУ, Варна
СТАНОВИЩЕ
Проф. д-р Цветан Тодоров Кикиндонов
    ЗИ, Шумен
РЕЦЕНЗИЯ
Проф. дн Димитър Дойнов Генчев
    ДЗИ, Генерал Тошево
РЕЦЕНЗИЯ
 
Дата на публикуване на рецензиите и становищата : с Протокол №

 
Тема:„Изследвания върху вегетационния период във връзка със селекцията на обикновена пшеница“
 
Специалност:„Селекция и семепроизводство на културните растения“
 
Проф. д-р Николай Ангелов Ценов АВТОРЕФЕРАТ
 
Ж У Р И
 
5. Проф. дн Дияна Лилова Светлева
    АУ - Пловдив
СТАНОВИЩЕ
6. Проф. д-р Дочка Ценова Димова
    АУ - Пловдив
СТАНОВИЩЕ
7. Проф. д-р Михаил Николов Христов
    ДЗИ-Ген.Тошево
СТАНОВИЩЕ
3. Проф. д-р Драгомир Господинов Вълчев
    ЗИ - Карнобат
РЕЦЕНЗИЯ
4. Проф. д-р Маргарита Иванова Нанкова
    ДЗИ-Ген.Тошево
СТАНОВИЩЕ
1. Проф. дн Димитър Дойнов Генчев
    ДЗИ-Ген.Тошево
РЕЦЕНЗИЯ
2. Проф. дн Неделчо Тодоров Мерсинков
    Пенсионер
РЕЦЕНЗИЯ
 
Дата на публикуване на рецензиите и становищата : с Протокол №

 
Тема:Характеристика на резервните белтъци при синтетични пшеници във връзка с използването им като изходен материал за селекцията
 
Специалност:ш.6.1. „Растениевъдство“
 
Соня Николова Донева АВТОРЕФЕРАТ
 
Ж У Р И
 
Проф. д-р Нася Борисова Томлекова
    ИЗК - Пловдив
СТАНОВИЩЕ
Доц. д-р Божин Максимов Божинов
    АУ - Пловдив
СТАНОВИЩЕ
Проф. дн Пенко Петров Спецов
    Пенсионер
СТАНОВИЩЕ
Доц. дн Иван Димитров Тодоров
    Пенсионер
РЕЦЕНЗИЯ
Проф. дн Димитър Дойнов Генчев
    ДЗИ-Ген.Тошево
РЕЦЕНЗИЯ
 
Дата на публикуване на рецензиите и становищата : с Протокол №

 
Тема:„Реакция на зимна обикновена пшеница (Triticum aestivum L.) към набор от хербициди“
 
Специалност:„Растителна защита (хербология)"
 
Зорница Любомирова Петрова АВТОРЕФЕРАТ
 
Ж У Р И
 

    
- -
Доц.д-р Георги Събев Георгиев
    ДЗИ - Ген. Тошево
СТАНОВИЩЕ
Проф.дн Тоньо Стоянов Тонев
    АУ, Пловдив
РЕЦЕНЗИЯ
Доц.д-р Пепа Стоянова Шиндрова
    ДЗИ - Ген. Тошево
СТАНОВИЩЕ
Доц.д-р Мирослав Георгиев Титянов
    ЛТУ - София
СТАНОВИЩЕ
Доц.д-р Дина Дадар Ооловна - Атанасова
    ЗИ - Карнобат
РЕЦЕНЗИЯ
 
Дата на публикуване на рецензиите и становищата : с Протокол №

 
Тема:Проучване на видове от род Helianthus L. като източници на важни селекционни признаци
 
Специалност:Селекция и семепроизводство на културните растения
 
ДАНИЕЛА ВЪЛКОВА ЯНЕВА АВТОРЕФЕРАТ
 
Ж У Р И
 
Проф.дсн Димитър Дойнов Генчев
    Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево
РЕЦЕНЗИЯ
Проф.д-р Михаил Николов Христов
    Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево
СТАНОВИЩЕ
Проф.дсн Росица Борисова Бъчварова
    АБИ - гр. София
РЕЦЕНЗИЯ
Доц.д-р Нуреттин Тахсин Тахсин
    Аграрен университет - гр. Пловдив
СТАНОВИЩЕ
Доц.д-р Велко Николов Велков
    пенсионер
СТАНОВИЩЕ
Доц.д-р Стефан Владимиров Вълчинков - резервен член
    Инситут по царевицата - гр. Кнежа
- -
Доц.д-р Нина Иванова Ненова - резервен член
    Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево
- -
 
Дата на публикуване на рецензиите и становищата : 14.10.2013 с Протокол № 10/14.10.2013

 
“FIELD CROPS STUDIES”
(“Изследвания върху полските култури”)

БАЗОВИ СЕМЕНА
на АТРАКТИВНИ ЦЕНИ
за пролетна сеитбена
кампания, 2019 г.

ЮБИЛЕЕН ПРАЗНИК
„70 ГОДИНИ С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО“
В ДОБРУДЖАНСКИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
10 юни 2021 г.