Вашата гаранция за сигурност в земеделието!
НАЧАЛО
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ
ОБЯВИ
Докторантури
Доцентури
Професури
СЕКЦИИ
ПРОДУКТИ
Местонахождение
Field Crops Studies
Профил на купувача
Профил на купувача
след 15.04.2016 г.
Контакт
СЛУЖЕБНА ПОЩА

ОБЯВА

 

Във връзка с изпълнението на одобрената от Министерския съвет на Република България Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ и писмо № НП-14-143/14.12.2018г. на Председателя на ССА Директорът на ДЗИ – Генерал Тошево назначи комисия за подбор на кандидатите в състав:

 

 1. Проф.д-р Генчо Милев – Председател;

 2. Гл. ас. д-р Даниела Вълкова – член;

 3. Георги Георгиев – член.

   

  Кандидатите да подадат до комисията следните документи до 14.01.2019г.:

 1. Автобиография;

 2. Мотивационно писмо;

 3. Копие от диплома за ОКС „Магистър“;

 4. Списък на публикации (с пълна библиографска справка);

 5. Списък на проекти;

 6. Списък на доклади и постери;

 7. Очаквани резултати.

   
Христо Павлинов Стоянов

        

        Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Реакция на тритикале (x Triticosecale Wittm.) към абиотичен стрес“, разработен от докторант Христо Павлинов Стоянов, за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“, професионално направление ш.6.1. „Растениевъдство“ към Добруджански Земеделски Институт – Генерал Тошево.

 

РЕЦЕНЗИИ:

1. Проф. дн Димитър Дойнов Генчев

2. Проф. д-р Драгомир Господинов Вълчев

 

СТАНОВИЩА

3. Проф. д-р Анелия Илиева Кътова

4. Проф. д-р Валентин Байчев Георгиев

5. Доц. д-р Христофор Кирчев Кирчев

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 31.10.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на ДЗИ – Генерал Тошево.

 

Георги Петров Георгиев


  Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: “Проучване на биологичната и стопанска характеристика на нови линии слънчоглед (Helianthus annuus L.) и техните хибридни комбинации“, разработен от докторант Георги Петров Георгиев, за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“, професионално направление ш.6.1. „Растениевъдство“ към Добруджански Земеделски Институт – Генерал Тошево.

РЕЦЕНЗИИ:

1. Проф. дн Димитър Дойнов Генчев

2. Проф. д-р Цветан Тодоров Кикиндонов


СТАНОВИЩА


3. Проф. д-р Нуреттин Тахсин Тахсин

4. Доц. д-р Драгомир Пламенов Димитров

5. Доц. д-р Нина Иванова Ненова


Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 25.10.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на ДЗИ – Генерал Тошево.


Проф. д-р Николай Ангелов Ценов,

 

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Изследвания върху вегетационния период във връзка със селекцията на обикновена пшеница“ за придобиване на научна степен „Доктор на науките“, по научна специалност: „Селекция и семепроизводство на културните растения“, професионално направление:  ш.6.1. „Растениевъдство“.

 

Научно жури:

Рецензии:

Проф. дн Димитър Дойнов Генчев;

Проф. д-р Драгомир Господинов Вълчев

Проф. дн Неделчо Тодоров Мерсинков.

Становища:

Проф. д-р Маргарита Иванова Нанкова;

Проф. д-р Михаил Николов Христов;

Проф. дн Дияна Лилова Светлева;

Проф. дн Дочка Ценова Димова;

Автореферат

        

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 21.09.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала на ДЗИ – Генерал Тошево.

 


Соня Николова Донева

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Характеристика на резервните белтъци при синтетични пшеници във връзка с използването им като изходен материал за селекцията“, разработен от докторант Соня Николова Донева, за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“, професионално направление ш.6.1. „Растениевъдство“ към Добруджански Земеделски Институт – Генерал Тошево.

РЕЦЕНЗИИ:

1. Проф. дн Димитър Дойнов Генчев

2. Доц. дн Иван Димитров Тодоров

СТАНОВИЩА

3. Проф. дн Пенко Петров Спецов

4. Проф. д-р Нася Борисова Томлекова

5. Доц. д-р Божин Максимов Божинов


 

Защитата на дисертациония труд ще се проведе на 13.07.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала на ДЗИ – Генерал Тошево.

 


ДВ, бр.35 от 02.05.2017 г.

Добруджански Земеделски Институт – гр.Генерал Тошево, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за професор в професионално направление 6.1 Растениевъдство, по научна специалност “Общо земеделие”- един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи  - Научен секретар на ДЗИ, тел. 058/603 253, 0892232837.


ДВ, бр.21 от 10.03.2017 г.

Добруджански Земеделски Институт – гр.Генерал Тошево, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за професор в професионално направление 6.1 Растениевъдство, по научна специалност “Селекция и семепроизводство на културните растения”- един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи  - Научен секретар на ДЗИ, тел. 058/603 253, 0892232837.


На вниманието на всички заинтересовани за прием на докторанти 2016/2017 !!!

На 2.08.2016 г в бр.60 на Държавен вестник е публикувана обявата на Селскостопанска академия за прием на докторанти за учебната 2016-2017 г.. ДЗИ обявява следните докторантури:

 

-три редовни и две задочна докторантура в професионално направление ш.6.1.Растениевъдство по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“;

-три редовни докторантури в професионално направление ш.6.1. Растениевъдство по докторска програма „Общо земеделие“;

-една редовна докторантура в професионално направление ш.6.2. Растителна защита по докторска програма „Растителна защита /фитопатология/.

 

 

За повече информация – научен секретар ДЗИ , тел. 058 653 252

Изисквания към кандидатите:

      магистърска степен

      успех от дипломата за „магистър” - над много добър (4.50)

Придобитата образователно - квалификационна степен „магистър” трябва да е от същата или сродна научна област на конкурса.

 

 Обявата е публикувана в ДВ бр. 60/02.08.2016 година.

Срокове за подаване на документи: от 02.08.2016 до 02.10.2016 г. в отдел „Наука, научно обслужване и интелектуална собственост” на ССА, София, ул. Суходолска 30, стая 3.

Необходими документи: заявление по образец, автобиография и нотариално заверено копие на диплома за висше образование (степен магистър).

Таксата за кандидатстване е 30 лв.

 Добруджански Земеделски Институт – Генерал Тошево търси да назначи лице на длъжност „Асистент“ по научна специалност „Общо земеделие“ към отдел „Агротехника“. Тел. за информация 0892232837 и 0896818857.ДВ, Бр.31 от 19 април 2016г.

Добруджански Земеделски Институт – гр.Генерал Тошево, към Селскостопанска академия – София, обявява следните конкурси за заемане на академични длъжности:

·        „Професор“ по научна специалност – Селекция и семепроизводство на културните растения, професионално направление 6.1. Растениевъдство - един;

·        „Доцент“ по научна специалност – Селекция и семепроизводство на културните растения, професионално направление 6.1. Растениевъдство - един;

·        „Главен асистент“ по научна специалност – Растителна защита (хербология), професионарно направление 6.2. Растителна защита - един.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи  - Научен секретар на ДЗИ, тел. 058/603 253, 0892232837.ДВ,бр.63 от 18.08.2015 г.

Добруджанският земеделски институт – гр. Генерал Тошево, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за доцент в професионално направление 6.2. Растителна защита, по научна специалност „Растителна защита (фитопатология)“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – научен секретар на ДЗИ, тел. 058/603 253, 0892232837.На 17.07.2015 г в бр.54 на Държавен вестник е публикувана обявата на Селскостопанска академия за прием на докторанти за учебната 2015-2016 г . ДЗИ обявява следните докторантури:

6.1”Селекция и семепроизводство на културните растения-3 бр.редовна и 1 бр. задочна;

 “Общо земеделие” – 3 бр.редовна.

Зорница Любомирова Петрова

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Реакция на зимна обикновена пшеница (Triticum aestivum L.) към набор от хербициди“, разработен от редовен докторант Зорница Любомирова Петрова, за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по докторска програма „Растителна защита (хербология), професионално направление ш.6.2. „Растителна защита“ към Добруджански Земеделски Институт – Генерал Тошево.

РЕЦЕНЗИИ:

1.Проф.дн Тоньо Стоянов Тонев

2.Доц.д-р Дина Дадар Ооловна - Атанасова

СТАНОВИЩА

3.Доц.д-р Мирослав Георгиев Титянов

4.Доц.д-р Пепа Стоянова Шиндрова

5.Доц.д-р Георги Събев Георгиев

АВТОРЕФЕРАТ

 

Защитата на дисертациония труд ще се проведе на 17.06.2015 г. от 10.00 часа в заседателната зала на ДЗИ – Генерал Тошево.Добруджанският земеделски институт – гр. Генерал Тошево, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурси за:

академична длъжност "професор" в професионално направление

6.1. Растениевъдство по научни специалности „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, и „Общо земеделие“ – един,

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – научен секретар на ДЗИ, тел. 058/603 253, 0892

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр.100 от 05.12.2014 г.


ДВ, брой 71 от 26.08.2014 г.

                                                                                             

Добруджански Земеделски Институт – гр.Генерал Тошево, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурси за:


академична длъжност „Професор“ в професионално направление:

6.2 Растителна защита по научна специалност “Растителна защита (фитопатология)”- двама  


академична длъжност „Доцент“, научна специалност „Общо земеделие“ в професионално направление:

6.1. Растениевъдство – един, двата  със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.


Справки и документи  - Научен секретар на ДЗИ, тел. 058/603 253, 0892232837.


На вниманието на всички заинтересовани за приема на докторанти 2014/2015 !!!
На 01.08.2014 г в бр.63 на Държавен вестник е публикувана обявата на Селскостопанска академия за прием на докторанти. ДЗИ обявява следните докторантури:

6.1”Селекция и семепроизводство на културните растения-2 бр.редовна и 1 бр. задочна;

 “Общо земеделие” – 2 бр.редовна.

6.2 “Растителна защита”(фитопатология, вирусология, хербология и др.)
 1бр. – редовна.

За повече информация – научен секретар ДЗИ

Изисквания към кандидатите:

Ø      магистърска степен

Ø      успех от дипломата за „магистър” - над много добър (4.50)

Придобитата образователно - квалификационна степен „магистър” трябва да е от същата или сродна научна област на конкурса.

 

 Обявата е публикувана в ДВ бр. 63/01.08.2014 година.

Срокове за подаване на документи: от 01.08.2014 до 01.10.2014 г. в отдел „Наука, научно обслужване и интелектуална собственост” на ССА, София, ул. Суходолска 30, стая 3.

Необходими документи: заявление по образец, автобиография и нотариално заверено копие на диплома за висше образование (степен магистър).

Таксата за кандидатстване е 30 лв.

За повече информация – научен секретар ДЗИ

 


ДВ. бр.16 от 25.02.2014 г.

Добруджански Земеделски Институт – гр.Генерал Тошево, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за главен асистент в професионално направление:

 6.1 Растениевъдство, по научна специалност “Селекция и семепроизводство на културните растения”- един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Справки и документи  - Научен секретар на ДЗИ, тел. 058/603 253, 0892232837.ДВ, бр.100 от 19.11.2013 г

 

Добруджански Земеделски Институт – гр.Генерал Тошево, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за доцент в професионално направление:

 6.1 Растениевъдство, по научна специалност “Селекция и семепроизводство на културните растения”- един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Справки и документи  - Научен секретар на ДЗИ, тел. 058/603 253, 0892232837.


ДВ- бр.67 от 30.07.2013 г.

 

Добруджански Земеделски Институт – Ген. Тошево, към Селскостопанска академия – София набира кандидати за докторанти за учебната 2013-2014 г. по следните специалности:

шифър 6.1 “Общо земеделие” –
2
бр.редова, 2 бр.задочна;
шифър 6.1 “Селекция и семепроизводство на културните растения”– 3бр. редовна, 1бр. задочна;

шифър 6.2 “Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология,хербология и др.) - 1 бр. редовна.

 
Срокове за подаване на документи:

Oт 30.07.2013 до 30.09.2013 г. в отдел „Наука, научно обслужване и интелектуална собственост” на ССА, София, ул. Суходолска 30, стая 3.

Необходими документи:
» заявление по образец;
» автобиография;
» нотариално заверено копие на диплома за висше образование (степен магистър).


Такса за кандидатстване:
30 лв.

ДВ- бр.60 от 07.08.2012 г.

Добруджански Земеделски Институт – Ген. Тошево, към Селскостопанска академия – София набира кандидати за докторанти за учебната 2012-2013 г. по следните специалности:

6.1 Общо земеделие – един докторант редовна форма на обучение;
6.1 Селекция и семепроизводство на културните растения– един докторант редовна форма на обучение;

Изисквания към кандидатите:
» магистърска степен;
» успех от дипломата за "магистър" - не по-малък от "много добър" (4.50)
Придобитата образователно - квалификационна степен "магистър" трябва да е от същата или сродна научна област на конкурса.

Срокове за подаване на документи:

Oт 07.08.2012 до 07.10.2012 г. в отдел „Наука, научно обслужване и интелектуална собственост” на ССА, София, ул. Суходолска 30, стая 3.

Необходими документи:
» заявление по образец;
» автобиография;
» нотариално заверено копие на диплома за висше образование (степен магистър).

Такса за кандидатстване:
30 лв.

ДВ- бр.96 от 06.12.2011 г.

Добруджански Земеделски Институт – Ген. Тошево, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурси за:

професори по:
04.01.05 селекция и семепроизводство на културните растения – двама;
04.01.10 растителна защита – един;
04.01.04 агрохимия – един;

доценти по:
04.01.05 селекция и семепроизводство на културните растения – двама;
02.18.00 механизация и електрификация на растениевъдството – един,

всички със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

“FIELD CROPS STUDIES”
(“Изследвания върху полските култури”)

БАЗОВИ СЕМЕНА
на АТРАКТИВНИ ЦЕНИ
за пролетна сеитбена
кампания, 2019 г.

ДНИ
НА ТОДОР РАЧИНСКИ
В ДОБРУДЖАНСКИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

5-7 юни 2019 г.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
7 юни 2019 г., 10.00 ч.

Международна научна конференция
„Съвременната селекция
и агротехника
на полски култури –
иновативни решения
и перспективи“
5-6 юни 2019 г.,
парк-хотел
„Изида“ – гр. Добрич