Вашата гаранция за сигурност в земеделието!
НАЧАЛО
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ
ОБЯВИ
Докторантури
Доцентури
Професури
Нормативни документи
СЕКЦИИ
ПРОДУКТИ
Местонахождение
Field Crops Studies
Профил на купувача
Профил на купувача
след 15.04.2016 г.
Контакт
СЛУЖЕБНА ПОЩА

ОБЯВА

      Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр.92/27.10.2020г. Справки и документи – в ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел.: 02/812-75-60.На вниманието на всички заинтересовани за прием на докторанти за учебната 2020/2021 г. !!!

 

В бр. 69 от 4.08.2020г. на Държавен вестник е публикувана обявата на Селскостопанска академия за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2020/2021 г. по акредитирани докторски програми.

 

ДЗИ обявява следните докторантури:

 

- една докторантура, задочна форма на обучение, в професионално направление ш.6.2. Растителна защита, докторска програма „Растителна защита (фитопатология)“;

 

- две докторантури, задочна форма на обучение, в професионално направление ш.6.1. Растениевъдство, докторска програма „Общо земеделие“;

 

- две докторантури, задочна форма на обучение, в професионално направление ш.6.1.Растениевъдство, докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“;

 

За повече информация – научен секретар ДЗИ , тел. 058 653 253

 

Необходими документи:

 

Заявление; Автобио­графия; Диплома за придобита образователно-ква­лификационна степен „магистър“ с приложение­то – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи, удостоверяващи инте­ресите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102 от 9,30 до 16,30 ч. За контакти: тел. 028127560. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Такса за кандидатстване – 30 лв.

 
ОБЯВА

 

Във връзка с изпълнението на одобрената от Министерския съвет на Република България Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ и писмо № НП-14-143/14.12.2018г. на Председателя на ССА Директорът на ДЗИ – Генерал Тошево назначи комисия за подбор на кандидатите в състав:

 

 1. Проф.д-р Генчо Милев – Председател;

 2. Гл. ас. д-р Даниела Вълкова – член;

 3. Георги Георгиев – член.

   

  Кандидатите да подадат до комисията следните документи до 14.01.2019г.:

 1. Автобиография;

 2. Мотивационно писмо;

 3. Копие от диплома за ОКС „Магистър“;

 4. Списък на публикации (с пълна библиографска справка);

 5. Списък на проекти;

 6. Списък на доклади и постери;

 7. Очаквани резултати.

   
Христо Павлинов Стоянов

        

        Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Реакция на тритикале (x Triticosecale Wittm.) към абиотичен стрес“, разработен от докторант Христо Павлинов Стоянов, за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“, професионално направление ш.6.1. „Растениевъдство“ към Добруджански Земеделски Институт – Генерал Тошево.

 

РЕЦЕНЗИИ:

1. Проф. дн Димитър Дойнов Генчев

2. Проф. д-р Драгомир Господинов Вълчев

 

СТАНОВИЩА

3. Проф. д-р Анелия Илиева Кътова

4. Проф. д-р Валентин Байчев Георгиев

5. Доц. д-р Христофор Кирчев Кирчев

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 31.10.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на ДЗИ – Генерал Тошево.

 

Георги Петров Георгиев


  Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: “Проучване на биологичната и стопанска характеристика на нови линии слънчоглед (Helianthus annuus L.) и техните хибридни комбинации“, разработен от докторант Георги Петров Георгиев, за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“, професионално направление ш.6.1. „Растениевъдство“ към Добруджански Земеделски Институт – Генерал Тошево.

РЕЦЕНЗИИ:

1. Проф. дн Димитър Дойнов Генчев

2. Проф. д-р Цветан Тодоров Кикиндонов


СТАНОВИЩА


3. Проф. д-р Нуреттин Тахсин Тахсин

4. Доц. д-р Драгомир Пламенов Димитров

5. Доц. д-р Нина Иванова Ненова


Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 25.10.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на ДЗИ – Генерал Тошево.


Проф. д-р Николай Ангелов Ценов,

 

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Изследвания върху вегетационния период във връзка със селекцията на обикновена пшеница“ за придобиване на научна степен „Доктор на науките“, по научна специалност: „Селекция и семепроизводство на културните растения“, професионално направление:  ш.6.1. „Растениевъдство“.

 

Научно жури:

Рецензии:

Проф. дн Димитър Дойнов Генчев;

Проф. д-р Драгомир Господинов Вълчев

Проф. дн Неделчо Тодоров Мерсинков.

Становища:

Проф. д-р Маргарита Иванова Нанкова;

Проф. д-р Михаил Николов Христов;

Проф. дн Дияна Лилова Светлева;

Проф. дн Дочка Ценова Димова;

Автореферат

        

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 21.09.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала на ДЗИ – Генерал Тошево.

 


Соня Николова Донева

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Характеристика на резервните белтъци при синтетични пшеници във връзка с използването им като изходен материал за селекцията“, разработен от докторант Соня Николова Донева, за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“, професионално направление ш.6.1. „Растениевъдство“ към Добруджански Земеделски Институт – Генерал Тошево.

РЕЦЕНЗИИ:

1. Проф. дн Димитър Дойнов Генчев

2. Доц. дн Иван Димитров Тодоров

СТАНОВИЩА

3. Проф. дн Пенко Петров Спецов

4. Проф. д-р Нася Борисова Томлекова

5. Доц. д-р Божин Максимов Божинов


 

Защитата на дисертациония труд ще се проведе на 13.07.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала на ДЗИ – Генерал Тошево.

 


ДВ, бр.35 от 02.05.2017 г.

Добруджански Земеделски Институт – гр.Генерал Тошево, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за професор в професионално направление 6.1 Растениевъдство, по научна специалност “Общо земеделие”- един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи  - Научен секретар на ДЗИ, тел. 058/603 253, 0892232837.


ДВ, бр.21 от 10.03.2017 г.

Добруджански Земеделски Институт – гр.Генерал Тошево, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за професор в професионално направление 6.1 Растениевъдство, по научна специалност “Селекция и семепроизводство на културните растения”- един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи  - Научен секретар на ДЗИ, тел. 058/603 253, 0892232837.


На вниманието на всички заинтересовани за прием на докторанти 2016/2017 !!!

На 2.08.2016 г в бр.60 на Държавен вестник е публикувана обявата на Селскостопанска академия за прием на докторанти за учебната 2016-2017 г.. ДЗИ обявява следните докторантури:

 

-три редовни и две задочна докторантура в професионално направление ш.6.1.Растениевъдство по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“;

-три редовни докторантури в професионално направление ш.6.1. Растениевъдство по докторска програма „Общо земеделие“;

-една редовна докторантура в професионално направление ш.6.2. Растителна защита по докторска програма „Растителна защита /фитопатология/.

 

 

За повече информация – научен секретар ДЗИ , тел. 058 653 252

Изисквания към кандидатите:

      магистърска степен

      успех от дипломата за „магистър” - над много добър (4.50)

Придобитата образователно - квалификационна степен „магистър” трябва да е от същата или сродна научна област на конкурса.

 

 Обявата е публикувана в ДВ бр. 60/02.08.2016 година.

Срокове за подаване на документи: от 02.08.2016 до 02.10.2016 г. в отдел „Наука, научно обслужване и интелектуална собственост” на ССА, София, ул. Суходолска 30, стая 3.

Необходими документи: заявление по образец, автобиография и нотариално заверено копие на диплома за висше образование (степен магистър).

Таксата за кандидатстване е 30 лв.

 Добруджански Земеделски Институт – Генерал Тошево търси да назначи лице на длъжност „Асистент“ по научна специалност „Общо земеделие“ към отдел „Агротехника“. Тел. за информация 0892232837 и 0896818857.ДВ, Бр.31 от 19 април 2016г.

Добруджански Земеделски Институт – гр.Генерал Тошево, към Селскостопанска академия – София, обявява следните конкурси за заемане на академични длъжности:

·        „Професор“ по научна специалност – Селекция и семепроизводство на културните растения, професионално направление 6.1. Растениевъдство - един;

·        „Доцент“ по научна специалност – Селекция и семепроизводство на културните растения, професионално направление 6.1. Растениевъдство - един;

·        „Главен асистент“ по научна специалност – Растителна защита (хербология), професионарно направление 6.2. Растителна защита - един.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи  - Научен секретар на ДЗИ, тел. 058/603 253, 0892232837.ДВ,бр.63 от 18.08.2015 г.

Добруджанският земеделски институт – гр. Генерал Тошево, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за доцент в професионално направление 6.2. Растителна защита, по научна специалност „Растителна защита (фитопатология)“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – научен секретар на ДЗИ, тел. 058/603 253, 0892232837.На 17.07.2015 г в бр.54 на Държавен вестник е публикувана обявата на Селскостопанска академия за прием на докторанти за учебната 2015-2016 г . ДЗИ обявява следните докторантури:

6.1”Селекция и семепроизводство на културните растения-3 бр.редовна и 1 бр. задочна;

 “Общо земеделие” – 3 бр.редовна.

Зорница Любомирова Петрова

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Реакция на зимна обикновена пшеница (Triticum aestivum L.) към набор от хербициди“, разработен от редовен докторант Зорница Любомирова Петрова, за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по докторска програма „Растителна защита (хербология), професионално направление ш.6.2. „Растителна защита“ към Добруджански Земеделски Институт – Генерал Тошево.

РЕЦЕНЗИИ:

1.Проф.дн Тоньо Стоянов Тонев

2.Доц.д-р Дина Дадар Ооловна - Атанасова

СТАНОВИЩА

3.Доц.д-р Мирослав Георгиев Титянов

4.Доц.д-р Пепа Стоянова Шиндрова

5.Доц.д-р Георги Събев Георгиев

АВТОРЕФЕРАТ

 

Защитата на дисертациония труд ще се проведе на 17.06.2015 г. от 10.00 часа в заседателната зала на ДЗИ – Генерал Тошево.Добруджанският земеделски институт – гр. Генерал Тошево, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурси за:

академична длъжност "професор" в професионално направление

6.1. Растениевъдство по научни специалности „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, и „Общо земеделие“ – един,

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – научен секретар на ДЗИ, тел. 058/603 253, 0892

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр.100 от 05.12.2014 г.


ДВ, брой 71 от 26.08.2014 г.

                                                                                             

Добруджански Земеделски Институт – гр.Генерал Тошево, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурси за:


академична длъжност „Професор“ в професионално направление:

6.2 Растителна защита по научна специалност “Растителна защита (фитопатология)”- двама  


академична длъжност „Доцент“, научна специалност „Общо земеделие“ в професионално направление:

6.1. Растениевъдство – един, двата  със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.


Справки и документи  - Научен секретар на ДЗИ, тел. 058/603 253, 0892232837.


На вниманието на всички заинтересовани за приема на докторанти 2014/2015 !!!
На 01.08.2014 г в бр.63 на Държавен вестник е публикувана обявата на Селскостопанска академия за прием на докторанти. ДЗИ обявява следните докторантури:

6.1”Селекция и семепроизводство на културните растения-2 бр.редовна и 1 бр. задочна;

 “Общо земеделие” – 2 бр.редовна.

6.2 “Растителна защита”(фитопатология, вирусология, хербология и др.)
 1бр. – редовна.

За повече информация – научен секретар ДЗИ

Изисквания към кандидатите:

Ø      магистърска степен

Ø      успех от дипломата за „магистър” - над много добър (4.50)

Придобитата образователно - квалификационна степен „магистър” трябва да е от същата или сродна научна област на конкурса.

 

 Обявата е публикувана в ДВ бр. 63/01.08.2014 година.

Срокове за подаване на документи: от 01.08.2014 до 01.10.2014 г. в отдел „Наука, научно обслужване и интелектуална собственост” на ССА, София, ул. Суходолска 30, стая 3.

Необходими документи: заявление по образец, автобиография и нотариално заверено копие на диплома за висше образование (степен магистър).

Таксата за кандидатстване е 30 лв.

За повече информация – научен секретар ДЗИ

 


ДВ. бр.16 от 25.02.2014 г.

Добруджански Земеделски Институт – гр.Генерал Тошево, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за главен асистент в професионално направление:

 6.1 Растениевъдство, по научна специалност “Селекция и семепроизводство на културните растения”- един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Справки и документи  - Научен секретар на ДЗИ, тел. 058/603 253, 0892232837.ДВ, бр.100 от 19.11.2013 г

 

Добруджански Земеделски Институт – гр.Генерал Тошево, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за доцент в професионално направление:

 6.1 Растениевъдство, по научна специалност “Селекция и семепроизводство на културните растения”- един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Справки и документи  - Научен секретар на ДЗИ, тел. 058/603 253, 0892232837.


ДВ- бр.67 от 30.07.2013 г.

 

Добруджански Земеделски Институт – Ген. Тошево, към Селскостопанска академия – София набира кандидати за докторанти за учебната 2013-2014 г. по следните специалности:

шифър 6.1 “Общо земеделие” –
2
бр.редова, 2 бр.задочна;
шифър 6.1 “Селекция и семепроизводство на културните растения”– 3бр. редовна, 1бр. задочна;

шифър 6.2 “Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология,хербология и др.) - 1 бр. редовна.

 
Срокове за подаване на документи:

Oт 30.07.2013 до 30.09.2013 г. в отдел „Наука, научно обслужване и интелектуална собственост” на ССА, София, ул. Суходолска 30, стая 3.

Необходими документи:
» заявление по образец;
» автобиография;
» нотариално заверено копие на диплома за висше образование (степен магистър).


Такса за кандидатстване:
30 лв.

ДВ- бр.60 от 07.08.2012 г.

Добруджански Земеделски Институт – Ген. Тошево, към Селскостопанска академия – София набира кандидати за докторанти за учебната 2012-2013 г. по следните специалности:

6.1 Общо земеделие – един докторант редовна форма на обучение;
6.1 Селекция и семепроизводство на културните растения– един докторант редовна форма на обучение;

Изисквания към кандидатите:
» магистърска степен;
» успех от дипломата за "магистър" - не по-малък от "много добър" (4.50)
Придобитата образователно - квалификационна степен "магистър" трябва да е от същата или сродна научна област на конкурса.

Срокове за подаване на документи:

Oт 07.08.2012 до 07.10.2012 г. в отдел „Наука, научно обслужване и интелектуална собственост” на ССА, София, ул. Суходолска 30, стая 3.

Необходими документи:
» заявление по образец;
» автобиография;
» нотариално заверено копие на диплома за висше образование (степен магистър).

Такса за кандидатстване:
30 лв.

ДВ- бр.96 от 06.12.2011 г.

Добруджански Земеделски Институт – Ген. Тошево, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурси за:

професори по:
04.01.05 селекция и семепроизводство на културните растения – двама;
04.01.10 растителна защита – един;
04.01.04 агрохимия – един;

доценти по:
04.01.05 селекция и семепроизводство на културните растения – двама;
02.18.00 механизация и електрификация на растениевъдството – един,

всички със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

“FIELD CROPS STUDIES”
(“Изследвания върху полските култури”)

БАЗОВИ СЕМЕНА
на АТРАКТИВНИ ЦЕНИ
за пролетна сеитбена
кампания, 2019 г.

ЮБИЛЕЕН ПРАЗНИК
„70 ГОДИНИ С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО“
В ДОБРУДЖАНСКИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
10 юни 2021 г.