Вашата гаранция за сигурност в земеделието!
НАЧАЛО
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ
СЕКЦИИ
ПРОДУКТИ
Местонахождение
Field Crops Studies
Профил на купувача
Профил на купувача
след 15.04.2016 г.
Контакт
СЛУЖЕБНА ПОЩА

Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево

на основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и Заповед № 938-д /12.12.2016 г. на директора на ДЗИ,
Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ обект „ Магазин ” - помещения с обща площ 97 кв.м., находящ се в първи етаж на сградата, състоящо се от помещение хранителни стоки и сервизно помещение – част от сграда " магазин" на Добруджански земеделски институт - Ген. Тошево, а именно: Обособени помещения с обща площ 97 кв.м., находящо се в първи етаж на сградата, състоящо се от помещение за хранителни стоки и сервизно помещение.
Срок на наемното отношение – 5 години от датата на сключване на договора и подписване на приемо-предавателния протокол за предаване на обекта.

Началната тръжна цена е в размер на 125,00 (сто двадесет и пет) лева, представляваща размера на едномесечния наем, без ДДС.
Преди подписване на договора за наем кандидатът, спечелил търга, внася в касата на ДЗИ гаранция в размер на три месечни наема, която се задържа от наемодателя като обезпечение за изпълнение на задълженията по договора от страна на наемателя. Внесената гаранция се възстановяват на наемателя в едномесечен срок след прекратяване на договора, при условията посочени в него.
Наемът се заплаща до 25-то число на текущия месец по банков път, по сметка на ДЗИ: IBAN: BG 35UNCR96603139981618, BIK: UNCRBGSF
Консумативните разходи – електроенергия и вода, свързани с експлоатацията на обекта са за сметка на наемателя и се заплащат в срок до 25-то число на месеца, следващ отчитания месец в брой в касата на ДЗИ или по банков път по посочената банкова сметка на ДЗИ.
Минималните изисквания към кандидатите са подробно описани в документацията.
Тръжната документация се заплаща в касата на ДЗИ или по банков път, по посочената сметка на ДЗИ и се получава в сградата на ДЗИ в с. Петлешково, община Ген. Тошево, община Ген. Тошево (Деловодство) всеки работен ден от 10:00 до 16:20 часа до 12.01.2017 г. вкл.

Цената на тръжната документация е 5.00 (пет) лв. без ДДС.

Депозит за участие – 80,00 лв. (осемдесет лева) без ДДС, платими в касата на ДЗИ или по банков път, по посочената сметка на ДЗИ.

Оглед ще се извършва от датата на публикацията на обявата до 12.01.2017 г. вкл. всеки работен ден от 10:00 до 11:00 часа, в присъствието на представител на ДЗИ.
Търгът ще се проведе на 13.01.2017 г. от 10.00 часа в лабораторна /дирекция/сграда в, с. Петлешково, община Генерал Тошево, от комисия назначена със заповед на директора на ДЗИ.
Заявления се подават в административната сграда на ДЗИ - Ген. Тошево, с. Петлешково, община Ген. Тошево (Деловодство) всеки работен ден от 08:00 до 16:20 часа до 12.01.2017 г. включително или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
На разглеждане подлежат само Заявления, които са депозирани в Деловодството на ДЗИ - Ген. Тошево най-късно до 16:20 часа на 12.01.2017 година.

Допълнителна информация: инж. Георги Георгиев, GSM: 0896 81 88 48
“FIELD CROPS STUDIES”
(“Изследвания върху полските култури”)

БАЗОВИ СЕМЕНА
на АТРАКТИВНИ ЦЕНИ
за есенната сеитбена
кампания, 2017 г.