Вашата гаранция за сигурност в земеделието!
Международна научна конференция
„СЪВРЕМЕННАТА СЕЛЕКЦИЯ И АГРОТЕХНИКА НА ПОЛСКИ КУЛТУРИ –
ЗАЛОГ ЗА СИГУРНОСТ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО“
26 - 27 септември 2018 г., КК "АЛБЕНА"
НАЧАЛО
Организационен комитет
Условия за участие
Регистрация
Контакти
Постъпили заявки

ВАЖНИ СРОКОВЕ!!!

До 15.07.2018
Изпращане на заявки за участие и резюмета на доклади
Срокът изтече
До 15.08.2018
Внасяне на такса правоучастие
Срокът изтече
До 15.10.2018
Изпращане на текста на пълните доклади
Срокът изтече
Untitled Document

Условия за участие:

      1. Заявка за участие в конференцията и резюмета на доклади се попълват до 10-ти юни 2018 г. на адрес: http://www.dai-gr.org/bg/conference/. В заявката за участие на първия автор се включват придружаващите лица/слушателите.

      2. Допуска се участие с доклади и постери по съответните научни направления. Участва се с максимум два доклада и/или постери като основен автор. Резюметата се изпращат на български или английски език.

      3. Цялата делова кореспонденция се осъществява по електронен път. Докладите в окончателния им вид се изпращат най-късно до 15-ти октомври 2018 г. на адрес: edition2018@dai-gt.org. Запитвания, касаещи конференцията, кандидатите за участие могат да отправят на e-mail: n_secretary@dai-gt.org.

      4. Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в специализираното издание на ДЗИ – Ген. Тошево “Field Crops Studies”, (електронен вариант).
       Официални езици на конференцията са български, английски и руски.

      5. Тематични направления по темата на конференцията:

Раздел Растениевъдство

1. Селекционно-генетични изследвания и интегрирана растителна защита при полски и други култури
2. Агротехнически изследвания при полски и други култури

Раздел Животновъдство

3. Селекционно-генетични изследвания при преживни животни.

      6. Докладите следва да бъдат подготвени за представяне с мултимедия. Допустимо времетраене на презентацията на докладите – максимум 15 минути.

      7. Такса правоучастие:

- участие с 1 доклад/постер като първи автор - 100 лв.; за втори доклад/постер като първи автор - плюс 20 лв. Таксата включва материалите от конференцията, официална вечеря, кафе-паузи и административни разходи.
- участие без доклад/постер (слушател/придружител) - 50 лв.
- докторанти – 50 лв.

      Ако слушателите/придружителите и докторантите желаят да получат материалите от конференцията, те следва да заплатят пълната такса от 100 лв.

      Таксата се внася най-късно до 15 август 2018 г. по банкова сметка. Таксата за българските участници може да се заплати и в деня на регистрацията на място.

Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево
УниКредит Булбанк – Офис Генерал Тошево
IBAN: BG35UNCR96603139981618
BIC: UNCRBGSF
/за участие в научна конференция на Добруджански земеделски институт/

      На платежния документ задължително да се изпишат имената на лицето, превело таксата за правоучастие, и на лицата, за които е преведена таксата.

      Важно!
       В деня на пристигането си участниците следва да носят със себе си документа за преведена такса за уреждане на евентуални недоразумения.
      За запитвания, касаещи таксата за участие: n_secretary@dai-gt.org

      8. Пътни, дневни разходи и нощувки се поемат от участниците. Те ще бъдат настанени в хотели по техен избор в КК Албена. Ограничен брой участници могат да бъдат настанени и в почивната станция на ДЗИ „Елана“ в КК Албена.
      Регистрация за настаняване се прави след одобряване на докладите от страна на организаторите.

ВАЖНИ СРОКОВЕ!!!

      До 10.06.2018 г. - Изпращане на заявки за участие и резюмета на доклади
      До 15.08.2018 г. - Внасяне на такса правоучастие
      До 15.10.2018 г. - Изпращане на текста на пълните доклади