Вашата гаранция за сигурност в земеделието!
Международна научна конференция
„СЪВРЕМЕННАТА СЕЛЕКЦИЯ И АГРОТЕХНИКА НА ПОЛСКИ КУЛТУРИ –
ЗАЛОГ ЗА СИГУРНОСТ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО“
26 - 27 септември 2018 г., КК "АЛБЕНА"
НАЧАЛО
Организационен комитет
Условия за участие
Регистрация
Контакти
Постъпили заявки

ВАЖНИ СРОКОВЕ!!!

До 15.07.2018
Изпращане на заявки за участие и резюмета на доклади
Срокът изтече
До 15.08.2018
Внасяне на такса правоучастие
Срокът изтече
До 15.10.2018
Изпращане на текста на пълните доклади
Срокът изтече
Untitled Document

Раздел Растениевъдство

Селекционно-генетични изследвания и интегрирана растителна защита при полски и други култури

Георги Георгиев и Росица Тодорова
Резултати от демонстрационен опит с наши и чужди сортове соя при неполивни условия на отглеждане

Галин Георгиев, Александър Писков
МИХАЕЛА – НОВ БЪЛГАРСКИ ХИБРИД СЛЪНЧОГЛЕД

Г. Михова, М. Димитрова-Донева, Д. Вълчева, П. Фьодорова
Потенциал на нови сортове зимен ечемик при условията на Добруджа

Даниела Кертикова, Тодор Кертиков
СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОТОМСТВА ЛЮЦЕРНА (MEDICAGO SATIVA L.) С ОГЛЕД НА СЕЛЕКЦИЯТА

Валентина Димитрова, Минка Колева, Ана Стоилова
НАСЛЕДЯВАНЕ И КОМБИНАТИВНА СПОСОБНОСТ ПО ПРОДУКТИВНОСТ ПРИ ДИАЛЕЛНИ КРЪСТОСКИ ПАМУК

Дина Атанасова, Василина Манева
Влияние на предшествениците върху фитосанитарното състояние и продуктивността при зимуващ овес в биологично земеделие

Стефан Рашев
Инсектициди за борба с памуковата листна въшка (Aphis gossypii Glover) по памука

Наталия Петровска, Валентина Вълкова, М.Илчовска
Комбинативна способност за добив зърно на средно ранни линии царевица

В.Вълкова, Н.Петровска, М. Илчовска
Селекционно генетична оценка на инбредни линии царевица

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
САМООПРАШЕНА ЛИНИЯ ЦАРЕВИЦА 1252 G 05

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
ПРОУЧВАНЕ НА НЯКОИ ПО- ВАЖНИ КОРЕЛАЦИИ МЕЖДУ ТЕГЛОТО НА ПЪРВИЯ КОЧАН И ДРУГИ СТОПАНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ХИБРИД ЗАХАРНА ЦАРЕВИЦА КНЕЖА 2 SU ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

М. Илчовска, Н. Петровска, В. Вълкова
Хетерозис и степени на доминиране за признака обща листна площ при хибриди царевица от различни групи на зрялост

Анелия Кътова, Желязко Вълчинков и Анна Илиева
Селекционна оценка по съдържание на фотосинтетични пигменти на образци пасищен райграс

Анелия Кътова, Желязко Вълчинков и Анна Илиева
Селекционна оценка по съдържание на фотосинтетични пигменти на образци ежова главица и власатка

НЕЛИ ВЪЛКОВА, МИНКА КОЛЕВА
“ЦВЕТЕЛИНА”- НОВ СОРТ ПАМУК

Доц. д-р Катя Узунджалиева
Проучване възможностите за въвеждане в in vitro условия видa Ocimum basilicum L

Доц. д-р Гергана Дешева
Адаптация на получените in vitro растения Glycyrrhiza glabra L.

Spasimira Nedyalkova, Zornitsa Stoyanova, Veska Georgieva, Valentin Kazandjiev, Rossitza Rodeva
VARIATION IN THE SPECIES COMPOSITION OF LEAF SPOTTING FUNGI IN DURUM WHEAT DEPENDING OF CLIMATE VARIABLES

Anton Florin Gabriel , Păcureanu Joiţa Maria, Rîşnoveanu Luxiţa, Sava Elisabeta
IDENTIFYING OF SUNFLOWER GENOTYPE RESISTANT/TOLERANT TO RACES OF BROOMRAPE PRESENT IN BRAILA AREEA, ROMANIA

Ана Стоилова, Валентина Димитрова, Минка Колева
СЕЛЕКЦИОННА ЦЕННОСТ НА ГОЛОСЕМЕННИ ЛИНИИ ПАМУК

Емил Пенчев , Соня Донева , Румяна Александрова
Изследване продуктивността и качествените показатели на група нови сортове зимна мека пшеница

Borislav Kobiljski, Gojko Mladenović, Zorica Jestrović
Wheat of Change - an innovative concept to improve wheat yield

Borislav Kobiljski, Gojko Mladenović, Zorica Jestrović
Wheat breeding in the Balkans - which way forward?

Галин Георгиев , Валентина Енчева, Юлия Енчева, Нина Ненова,
СЕЛЕКЦИЯ НА СЛЪНЧОГЛЕД (HELIANTHUS ANNUUS L.) В ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - ГРАД ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Тодор Александров, Татяна Петрова
Адаптивна селекция при твърдата пшеница Triticum durum Desf. Получаване на селекционни материали с повишена студоустойчивост.

Тодор Александров, Татяна Петрова, Емил Пенчев
Перспективни селекционни линии твърда пшеница (Triticim durum Desf.) с повишени студо- и зимоустойчивост и продуктивност, създадени в ДЗИ – Генерал Тошево.

Тодор Александров, Татяна Петрова, Емил Пенчев
Интензивни селекционни линии твърда пшеница (Triticim durum Desf.) с повишена студоустойчивост, ниско и устойчиво на полягане стъбло, и добра продуктивност, създадени в ДЗИ – Генерал Тошево

Oğuz BILGIN*1, Levent ÖZDÜVEN2, Kayihan Z. KORKUT1, İsmet BAŞER1, Alpay BALKAN1, Alp DEMRİKIRAN3
EFFECT OF DIFFERENT CUTTING TIMES ON FODDER YIELD AND QUALITY FOR SOME COOL SEASON CEREALS

Kayihan Z. KORKUT1, İsmet BAŞER*1, Oğuz BILGIN1, Alpay BALKAN1, Birol DEVİREN2
DETERMINATION OF VARIABILITY FOR GRAIN YIELD AND QUALITY TRAITS IN GAMMA RAY IRRADIATED BREAD WHEAT POPULATIONS

Alpay BALKAN*1, Oğuz BILGIN1, İsmet BAŞER1, Temel GENÇTAN1, Damla Göçmen BALABAN2
EVALUATION OF PERFORMANCE OF DURUM WHEAT LANDRACES UNDER THRACE ECOLOGICAL CONDITIONS

Валентин Байчев, Христо Стоянов
Ловчанец – сорт зимно тритикале с уникална продуктивна братимост и високи добиви

Валентин Байчев, Христо Стоянов
Стопанска характеристика на сорт зимно тритикале Благовест

Йорданка Станоева , Емил Пенчев
Реакция на актуални сортове зимна мека пшеница към брашнеста мана и стъблена ръжда при различни климатични условия

Христо Стоянов, Валентин Байчев, Ваня Иванова, Йорданка Станоева
Влияние на чувствителността към ръжди (Puccinia sp.) върху компонентите на добива при български сортове тритикале

Христо Стоянов, Валентин Байчев
Селекционна ценност на колекция от образци зимно хексаплоидно тритикале

Ваня Иванова, Галина Михова, Димитрина Николова, Стилияна Великова
Скрининг на пшенични генотипове за устойивост към кафява ръжда (P. triticina)

Пенка Вълчинкова, Стефан Вълчинков
Влияние на гъстотата на отглеждане върху някои биометрични признаци, добива и елементи на добива при хибриди от различни групи на зрелост

Пенка Вълчинкова, Стефан Вълчинков
Прояви на хетерозис на някои количествени признаци при два късни царевични хибриди

Ana Marjanović Jeromela, Dragana Miladinović, Petar Mitrović, Aleksandra Dimitrijević, Nada Grahovac, Dragana Rajković, Zvonimir Sakač, Nada Hladni, Igor Balalić
Breeding and introduction to production of Brassicas: Work on major and minor oilseed Brassicas at IFVCNS

Николай Ценов, Георги Райков и Тодор Губатов
Оценка на сортове пшеница чрез използване на взаимодействието на важни за тях признаци с условията на средата I. Признаци на продуктивността

Соня Донева, Дияна Йорданова, Румяна Александрова
ПРОУЧВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ НА СОРТОВЕ ХЛЕБНА ПШЕНИЦА, СЪЗДАДЕНИ В ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2000-2016 г.

Соня Донева, Надя ДАскалова, Дияна Йорданова, Пенко Спецов
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАПАСНИТЕ ЕНДОСПЕРМОВИ БЕЛТЪЦИ В AEGILOPS TAUSCHII (2n=14, DD) ЧРЕЗ SDS-PAGE И A-PAGE ЕЛЕКТРОФОРЕЗА

*İrfan ÖZTÜRK Remzi AVCI Turhan KAHRAMAN Şahinde ŞİLİ Tuğba Hilal KILIÇ Vedat Çağlar GİRGİN Banu TÜLEK Adnan TÜLEK Bülent TUNA
Comparison of the Yield and Agro-morphological Characters in Two and Six Rowed Barley (Hordeum vulgare L.) Genotypes

İrfan ÖZTÜRK Remzi AVCI Turhan KAHRAMAN Adnan TÜLEK Bülent TUNA
Genetic Diversity Assessment and Genotypes Environment Interaction in Advanced Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes

Татяна Петрова, Емил Пенчев, Галина Михова, Пламен Чамурлийски
УСТОЙЧИВОСТ КЪМ АБИОТИЧЕН СТРЕС НА СОРТОВЕ ЗИМНА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА С ПРОИЗХОД ОТ САЩ

Volohdina H., Demydov O., Kyrylenko V., Dubovyk N.
Bulgarian variety samples as source material for winter wheat breeding in the conditions of the Forest-Steppe of Ukraine

люба глогова, Монко Нанков
Коефициенти на вариране на биометрични показатели и продуктивност на хибриди пуклива царевица

Люба Глогова, Монко Нанков
Коефициенти на вариране на биометричните показатели на хибриди захарна царевица

Валентина Енчева
Разпространение и расов състав на маната по слънчогледа (Plasmopara halstedii) в Република България

Penka Peevska*, Miglena Drumeva, Galin Georgiev, Valentina Encheva, Georgi Georgiev
Investigation on the resistance of new Bulgarian sunflower hybrids to economically important diseases and the parasite Orobanche

Маргарита Касабова
Иновации при прецизното земеделие и растителната защита

Maria DUCA, Angela PORT, Steliana CLAPCO
SOME ASPECTS OF FUNCTIONAL GENETICS IN SUNFLOWER BREEDING

Георги Георгиев, Нина Ненова, Пенка Пеевска, Галин Георгиев
Хетерозис на важни селекционни показатели при слънчогледа (Helianthus annuus L.)

Daniela Valkova, Nina Nenova
Studies on some biochemical characters of hybrid forms, originated from wild Helianthus species

Нина Ненова
ПЕРСПЕКТИВЕН НОВ БЪЛГАРСКИ ХИБРИД СЛЪНЧОГЛЕД ДЕВЕДА

Тошка Попова, Дарина Вълчева
Наследяване на някои елементи на продуктивността при кръстоски зимен ечемик

Иван Киряков, Димитър Генчев
Устойчивост на български сортове зрял фасул към група щамове на Xanthomonas axonopodis pv. phaseol и X. fuscans subsp. fuscans

Yalcin KAYA, Necmi BESER
Turkish Seed Sector: Current Situation and Future Directions

МИЛКА ДИМИТРОВА-ДОНЕВА, МАРГАРИТА ГОЧЕВА
КОРЕЛАЦИОНЕН И PATH-КОЕФИЦИЕНТЕН АНАЛИЗ НА ДОБИВА И НЯКОИ НЕГОВИ КОМПОНЕНТИ ПРИ ПЕРСПЕКТИВНИ ЛИНИИ ПРОЛЕТЕН ЕЧЕМИК

Дарина Димова, Милка Димитрова Димитрова-Донева
Корелационен и path анализ на добива и някои признаци свързани с продуктивността при линии зимен фуражен ечемик от var. pallidum

Пламен Петров, Даниела Вълкова
Поддържане и проучване на колекция от диви едногодишни видове слънчоглед в ДЗИ – Генерал Тошево

Пламен Маринов-Серафимов*1, Ирена Голубинова1, Валентина Енчева2 и Щелияна Калинова3
Алелопатичния ефект на слънчогледова синя китка (Orobanche spp.) върху поникването и първоначалното развитие на Lactuca sativa L.

sncimjuf
qoEspWBhyQsstEC


Агротехнически изследвания при полски и други култури

jznjmiux
fGImqnKlHasSrJTA

Гергана Иванова-Ковачева, Светлана Стоянова
Проучване влиянието на препарата за листно подхранване BioBest върху сухоустойчивостта и продуктивността на фуражен грах сорт «Юнак»

Margarita Nankova, Peter Yankov
PHOSPHORUS DISTRIBUTION IN SOIL STRUCTURE UNITS OF HAPLIC CHERNOZEMS AFTER L0NG-TERM MINERAL FERTILIZATION

Atanas Atanasov, Margarita Nankova, Ilia Iliev
Management of efficiency of some agronomy practices on productivity and physical characteristics of winter wheat varieties (Triticum aestivum L.)

Валентин Косев, Наталия Георгиева
Взаимодействие генотип-среда и стабилност на сортове фуражен грах (Pisum sativum L.)

Гергана Иванова-Ковачева, Илиана Иванова, Любомир Иванов
Проучване влиянието на някои органични торове върху сухоустойчивостта и продуктивността на царевичен хибрид Golden West 8002

Z. Petrova, G. Georgiev, N. Nenova
Effect of some herbicides on the productivity of sunflower hybrid Velko

Z. Petrova, J. Encheva, G. Georgiev, D. Valkova
Efficiency and selectivity of herbicides in sunflower

Иван Димитров, Мирослав Иванов, Илияна Герасимова, Ваня Ненова, Мартин Ненов, Ана Самодова, Христина Георгиева
Ефект от прилагането на комплекс от агротехнически мероприятия при Псевдоподзолиста Канелена почва

И.Димитров, Н. Трайков, М. Ненов, В. Лозанова, И. Герасимова,К.Недялкова
Сравнителна оценка на агротехничАгротехнически решения за почвено-климатичните условия на Софийското поле

Nesho Neshev, Mariyan Yanev, Anyo Mitkov, Tonyo Tonev
Influence of the urea fertilization applied without incorporation on the N, P, K and crude protein content in grain of winter barley (Hordeum vulgare L.)

Диана Маринова, Илиана Иванова, Гергана Иванава-Ковачева
Прооучване влиянието на биологичния продукт Аминобест върху морфологични и стопански показатели при люцерна (Medicago sativa L.) люцерна сорт Приста 5

Генчо Милев, Галин Георгиев, Пенка Пеевска
Effect of the sowing norm and foliar fertilization on the yield from new Bulgarian hibrids of sunflower (Helianthus annuus L.)

Галина Дякова, Красимира Узунова, Ралица Минчева
Проучване степента на влияние на подложка Феркал върху някои технологични признаци на десертни сортове лоза Мискет русенски и Супер ран Болгар

Галина Дякова, Ралица Минчева, Светлана Стоянова
Влияние на листен тор „Lebosol - Бор” върху някои агробиологични и технологични показатели на лози от десертен сорт Приста

Галина Дякова,Красимира Узунова , Ралица Минчева
Биометричен анализ от приложението на три лозови подложки върху технологични признаци на лоза сорт Русалка 3

Красимира Узунова, Галина Дякова, Ралица Минчева
Биометричен анализ от приложението на три лозови подложки върху някои агробиологични и растежни характеристики на лоза сорт Русалка 3

Светлана Стоянова, Илияна Петрова, Гергана Иванова-Ковачева
ВЛИЯНИЕ НА ВЕГЕТАЦИОННИЯ ХЕРБИЦИД ТАРГА СУПЕР 5 ЕК И НЯКОИ РАСТЕЖНИ РЕГУЛАТОРИ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЗЪРНОТО ПРИ ПРОЛЕТНА РАПИЦА

Светлана Стоянова
ЕФЕКТИВНОСТ НА НЯКОИ ПОЧВЕНИ ХЕРБИЦИДИ ПРИ ЗИМНА ОБИКНОВЕННА ПШЕНЦА СОРТ "ДУНАВИЯ"

Ивелина Николова
Основни представители от разред Hemiptera (Sternorrhyncha), подразред Aphididae в люцерновата агроценоза (Литературен обзор)

Ивелина Николова, Наталия Георгиева, Грози Делчев
Оценка стабилността на инсектицидни продукти прилагани за контрол на основни неприятели при люцерна

Георгиева, Наталия; Стойчева, Ина; Николова, Ивелина
Определяне пригодността за силажиране на основни плевели в агроценозите на фуражни култури

Ина Стойчева, Йорданка Найденова
Динамика на добива, състава и структурата на сят и естествен пасищен тревостой

Вилиана Василева
Подсяване с подземна детелина на деградирали семепроизводни посеви еспарзета.

Ваня Качова
ИЗМЕНЕНИЯ В НАТРУПВАНЕТО НА БИОМАСА И СВОЙСТВАТА НА ПОЧВАТА СЛЕД ТОРЕНЕ НА РАЙГРАС

Ваня Качова, Ангел Феразлиев
СЪСТОЯНИЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ С ТЕЖКИ МЕТАЛИ ЗЕМИ ОКОЛО БИВШИЯ КОМБИНАТ „КРЕМИКОВЦИ”

Радко Михайлов, Свилен Стоянов, Владимир Демирев, Лазар Панайотов
ДИАГНОСТИКА НА ДЕФЕКТИ В ЛАГЕРНИ ВЪЗЛИ, ВГРАДЕНИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ МАШИНИ ПО МЕТОДА НА СПЕКТРАЛНИЯ АНАЛИЗ НА ВЪЗНИКНАЛИТЕ В ТЯХ ВИБРАЦИИ

Василина Манева, Дарина Димова, Дина Атанасова
Скрининг на ечемичени сортове за устойчивост към Sitobion avenae F. и Rhopalosiphum padi (L.)

Василина Манева, Дина Атанасова
Листни въшки при камут, отглеждан в биологично земеделие

Веселина Стоянова, Василина Манева, Дина Атанасова
Влияние на посевната норма и торенето върху добива на зърно от овес сорт Калоян

Веселина Стоянова, Василина Манева
Влияние на сеитбените норми и торенето върху продуктивността на тритикале

Дина Атанасова, Василина Манева
Фитосанитарно състояние на посевите от зимуващ овес в Югоизточна България

Тодор Кертиков и Даниела Кертикова
КАЧЕСТВЕНИ И КОЛИЧЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ В ЗЪРНОТО ОТ ПРОЛЕТЕН ФИЙ (VICIA SATIVA L.) СОРТ „ТЕМПО“ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРИЛОЖЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОТГЛЕЖДАНЕ


Раздел Животновъдство

Селекционно-генетични изследвания при преживни животни

Няма заявки за това тематично направление